MOU จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเครือข่ายอยุธยา

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะเครือข่ายสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี2552

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

MOU จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเครือข่ายอยุธยา

  เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 14 ก.ค.59 ที่ห้องประชุมอู่ทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข   นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 4 นพ.ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นพ.พิทยา ไพบูรณ์ศิริ สาธรณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นพ.มณฑล ทองยิ่ง หัวหน้าศูนย์รับบริจาคอวัยวะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 16 อำเภอร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาเครือข่ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมี นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย  รอง ผอ.โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา หัวหน้ากลุ่ม แพทย์ พยาบาล และผู้มีเกียรติจำนวนมากเข้าร่วมพิธีเป็นสักขีพยาน

      ศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะเครือข่ายสภากาชาดไทยตั้งแต่ปี2552 ดำเนินการดูแลเรื่องการบริจาคอวัยวะได้สะดวกในการแจ้งความจำนงอย่างถูกต้อง อันเกิดประโยชน์ต่อผู้รอรับอวัยวะที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ผู้ป่วยกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง

 เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขาดแคลนอวัยวะตามนโยบายservice plan สาขารับบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายอวัยวะคือ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและตระหนักถึงผลดีในการนำอวัยวะไปปลูกถ่าย เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการที่เป็นผู้ให้โดยเริ่มจากกลุ่มเป้าหมาย  สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการแจ้งผู้ป่วยสมองตายและการเจรจารับอวัยวะจากญาติผู้ป่วยทำให้มีโอกาสได้รับบริจาคนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอคอยเพิ่มมากขึ้น