พิธีเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 ยิ่งใหญ่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะร่วมงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

พิธีเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์เจษฎา โชคดารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขตสุขภาพที่ 4  นพ.สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 และคณะผู้บริหาร เดินทางมาร่วม พิธีเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เขตบริการสุขภาพที่ 4 โดยมี นพ.พิทยา ไพบูรย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อม นพ.ธานินทร์ สีสราภรณ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับแล้ว กราบสักการะพระศรีอยุธยาพิชิตโรคา วางพวงมาลัย แล้วปลูกต้นการบูร

    -ชมนิทรรศการย้อนรอยประวิติศาสตร์ความเป็นมากระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 1)วิวัฒนาการของระบบสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค อสม.กับการสาธารณสุขมูลฐาน ระบบการดูแลที่บ้าน หมอไทย ยาไทย นวดไทย และการดูแลส่งเสริมสุขภาพที่บ้าน  - ชมนิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง (ชุดที่ 2 และสักการะ พระบรมรูป พระราชบิดา - ชมนิทรรศการการพัฒนางานบริการสุขภาพด้านสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4 (ชุดที่3) 1. อยุธยา – สาธารณสุขกรุงเก่า 100 ปี ไม่ทิ้งประชาชน  2. ลพบุรี -โอสถพระนารายณ์  3. นนทบุรี -การพัฒนาแพทย์แผนไทย 4. ปทุมธานี -91 ปี โอสถสถาการพัฒนาวิถีปทุม  5. อ่างทอง -วิวัฒนาการทันตสาธารณสุข  6. สระบุรี -การใช้ยาสมเหตุสมผล  7. สิงห์บุรี -การควบคุมและการป้องกันโรคไข้เลือดออก 8. นครนายก -พัฒนา ก้าวไกล ระบบบริการสาธารณสุข จ.นครนายก - ชมนิทรรศการ ประชาชนได้อะไรกับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (service Plan) เขตสุขภาพที่ 4 สาขาหลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต และ สาขาการพัฒนาระบบปฐมภูมิ

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 4 ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ จากนั้นเดินทางไป-เยี่ยมชมการดาเนินงาน ECS คุณภาพ ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ -เยี่ยมชมและติดตามงานการดาเนินงาน PCC ณ ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา