50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) และแสดงผลงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร จ.พระนครศรีอยุธย เพื่อลดต้นทุนการผลิตเหลือ 4,000 บาทในฤดูการเพาะปลูกนี้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอนครหลวง นายวรชันย์ หลักกรด เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแถลงข่าว งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) และแสดงผลงาน 50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตร จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี กำนันสุเทพ  บุญแจ้ง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน บริษัทเอสซีจี จำกัด หน่วยงานภาคี ให้การต้อนรับและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่(Field Day) ทางจังหวัดได้กำหนดให้มีขึ้นทุกอำเภอๆละ 1 ครั้งดำเนินการไปแล้ว 5 อำเภอเหลืออีก 11 อำเภอดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อส่งเสริมการผลิตที่เหมาะสม สามารถนำไปปรับใช้ในไร่ นา ได้โดยเน้นจากการเรียนรู้จากของจริง และปฏิบัติจริง ณ ศูนย์เครือข่าย ทุกอำเภอจะเน้นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตข้าว อาทิ ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 30 กก.ต่อไร่ลดให้เหลือ 15 กก.ต่อไร่ หมักดิน โดยไม่เผาตอซัง ลดโลกร้อน ลดการใช้สารเคมี  เป็นต้นส่วนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเน้นเทคโนโลยีการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตผัก จึงขอเชิญชวนชาวบ้าน เกษตรกร และผู้สนใจร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่อำเภอนครหลวง วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 ภายในงานมีกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การให้บริการการเกษตร การจำหน่ายผลผลิต สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางเกษตร การแสดงนิทรรศการ การแสดงเทคโนโลยีของการเกษตร การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลุกใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆสนับสนุนเกษตรกร เผยแพร่ให้เกษตรกรรู้จักและใช้ประโยชน์

 กรมส่งเสริมการเกษตร มีวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งกรมซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ ระบบส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มผลผลิต ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดิน ปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน สถาบันกลุ่มเกษตรกร แม่บ้าน ยุวเกษตรกร และ Young Smart Farmer และ Smart Farmer

  ในอดีตเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขับขี่เข้าสวน ไร่ นา เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมานานถึง 50 ปี ในงานจึงนำภาพรถจักรยานยนต์มาแสดงอีกด้วย

ทางด้าน นายวรชันย์  หลักกรด  กล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เพาะปลูก 9.5 แสนไร่  มีเกษตรกรจำนวน 50,000 ราย โดยทางจังหวัดได้กำหนดให้มีการเพาะปลูกข้าวแบบเลื่อมเวลา  เพื่อให้ทันกับฤดูน้ำหลาก รวมถึงใช้การเพาะปลูกแบบนาแปลงใหญ่  เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด  ซึ่งในปีการผลิต 2561 นี้ ทางเกษตรจังหวัดฯ จะหาวิธีในการลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าวให้เหลือไร่ละ 4,000 บาท  เพื่อให้ขายข้าวเปลือกได้ราคามากที่สุดปัจจุบันราคา 6,000-7,000 บาท

 

ข่าวประกาศนิวส์ล่าสุด

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 :พัฒนาชุมชนกรุงเก่าจัดสินค้า Road Show OTOP สู่ภูมิภาค


วันที่ 30 มิถุนายน 2561 :เทศบาลปราสาททองจับมือแคนนอนกำจัดผักตบชวา


วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 :50 ปีกรมส่งเสริมการเกษตรอยุธยา ลดต้นทุนการผลิต


วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 :พ่อเมืองกรุงเก่าปักหุ่นไล่กาถือกฤษ์วันพืชมงคลหว่านข้าวนาสามเรือน


วันที่ 18 มกราคม 2561 :คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่1 ประจำปี 2561


วันที่ 5 ตุลาคม 2560 :ชาวนาอยุธยา ทึ่งนวัตกรรมสารอินทรีย์ทุนต่ำกำไรสูง


วันที่ 23 กันยายน 2560 :กรมชลผลักดันน้ำเข้าทุ่งเจ้าเจ็ด


วันที่ 15 กันยายน 2560 :กรุงเก่าเปิดพิพิธภัณฑ์บ้านแพรก ชูท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วันที่ 2 กันยายน 2560 :ธอส.สนับสนุนชุมชนสามเรือนพัฒนาสายน้ำคลองโพยั่งยืน


วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 :ผู้ว่ากรุงเก่าบวงสรวงบูรพกษัตริย์พัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา


วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 :ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จังหวัดจันทบุรี