“งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอผลงานงานวิจัย และผลงานดีเด่นที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรระดับอำเภอและตำบลจนประสบผลความสำเร็จ

วันที่ 12 กันยายน 2560

“งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่น “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0”จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560 งานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี  เพื่อสนับสนุนให้มีการสร้างผลงานเด่น  ด้านนวัตกรรม/เทคโนโลยี และงานวิจัยจากพื้นที่ทุกหน่วยบริการ  รูปแบบการจัดงานประกอบด้วยการให้ความรู้ในการทำงาน การนำเสนอผลงานวิจัย/R2R  รวมทั้งการจัดบูธนิทรรศการผลงานเด่นของแต่ละอำเภอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานของหน่วยบริการทุกระดับ 

วันที่ 12 ก.ย.60 นพ.พิทยา ไพบูลย์ศิริ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธีเปิด “งานมหกรรมความรู้ และผลงานเด่นการพัฒนาระบบสุขภาพ  “ระบบสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0”   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2560โดยมีนางลักษณา     ศังขชาต  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนา พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับจังหวัด,  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, สาธารณสุขอำเภอ, หัวหน้ากลุ่มงาน  แพทย์, พยาบาล, นักวิชาการ และสหสาขาวิชาชีพระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งสิ้นประมาณ  350 คน ภายใต้แนวคิด “Healthy Growth together” เป็นการเติบโตด้านสุขภาพไปด้วยกันของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทุกภาคส่วน ระหว่างวันที่ 11-13  กันยายน  2560

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสนอผลงานงานวิจัย  และผลงานดีเด่นที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรระดับอำเภอและตำบลจนประสบผลความสำเร็จหรือภาคภูมิใจ และนำมาเผยแพร่ให้เป็นที่ยอมรับกันในระดับจังหวัด เกิดแรงบันดาลใจ เพิ่มพูนทักษะในรูปแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในพื้นที่กับตนเองได้  ประกอบกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ที่จะนำประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 รองรับอนาคตที่มีความเป็นสังคมเมือง  สังคมผู้สูงอายุ  ซึ่งในปี 2573 การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน การสร้างรายได้จากการแข่งขัน  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชน และเจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข  จึงตั้งเป้าหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” เพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ชุมชน และสังคม

 

                การจัดงานครั้งนี้และในปีต่อๆ ไป  เพราะเชื่อมั่นว่าจากความร่วมแรง  ร่วมใจในการจัดงานมหกรรมความรู้และผลงานเด่นฯ   สร้างความสัมพันธ์  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่ก้าวไปด้วยกัน สามารถเชื่อมโยงระบบบริการ มีความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน แบบพี่น้องช่วยกัน อันจะนำไปสู่สุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน  ภายใต้แนวคิด “Healthy Growth together”

       กิจกรรมภายในงาน การบรรยายพิเศษ “ ยุทธการ ตามล่าหาความสุขและแรงบันดาลใจในยุคไทยแลนด์ 4.0 ”         โดย นายแพทย์นิวัฒน์  ลีวงศ์วัฒน์  ผู้อำนวยการสถาบันการพูดเพื่อความสำเร็จ Talk To Top Training Institute   -การบรรยาย “การพัฒนาบุคลิกภาพตามศาสตร์โหงวเฮ้ง” โดย คุณธัญชนก  ผลดี  จากสถาบันฝึกอบรม MFT -การประกวดบูธนิทรรศการของเครือข่ายสุขภาพ  16 อำเภอ -เวทีการประกวดงานวิจัยและR2R ระดับจังหวัด  -สินค้านวตกรรมทางด้านสุขภาพจากภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัด